Hur kan man tänka kring minderårigas arbetsmiljö?

Säker arbetsplats för minderåriga

Våga säkert

 • Undersök vilka risker som finns och vidta åtgärder. Bedöms arbetet med att vidta åtgärder för som stort, så innebär det inte per automatik att man måste säga nej till en prao-elev.
  Se följande punkter om ni är osäkra på att ta emot en prao-elev.
 • Förbjudna uppgifter: Det finns få uppgifter som faktiskt är förbjudna för unga. Men de finns och de är angivna med ett X på sidan100 i Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3
 • Olika sätt att hantera risker: De risker som finns kan man hantera på olika sätt:
  -Eliminera risken (eleven får inte utföra det arbetsmomentet eller vistas just där)
  -Säkra upp för eventuella risker (kan vara bra för de egna anställda också)
  -Se till att det finns god och välfungerande handledning på plats.
  Något av ovanstående kan mycket väl räcka för att en elev ska kunna vara på just er arbetsplats trots att det finns arbetsmiljörisker för minderåriga.
 • Gör inte snäva avvägningar i onödan: skilj på att befinna sig på en arbetsplats med farliga moment, - och på att låta eleven utföra dem. Det kan vara helt okej att eleven befinner sig på en arbetsplats där det finns arbetsuppgifter eller miljöer som inte är lämpliga, så länge eleven handleds på rätt sätt eller kan “hållas utanför” det som är olämpligt.
  Det är viktigt att inte blanda ihop fara och exponering.
 • Kunskaper om arbetsmiljö: Det är lättare för en arbetsgivare att bedöma vad som kan fungera för en elev om arbetsplatsens grundläggande kunskapsnivå är god ifråga om arbetsmiljö, riskbedömning och hur man skapar säkra rutiner.
 • Var noga med att avsätta tid för genomgång av arbetsmiljön och varför det det är viktigt att följa det du informerat om. Ställ gärna frågor om risk, rutiner och ansvar tillbaka till eleven och lyssna sedan på svaren för att förstå vad eleven uppfattat.
 • Det är ett gemensamt ansvar att utbyta information mellan arbetsgivare och huvudman. Det som är viktigt att få information om kopplat till minderårigas arbetsmiljö från kommunen/skolan är:
  -elevens mognad
  -elevens färdighetsnivå
  -Tider, dagar och annan praktisk information.
 • Handledarskapet kan gärna organiseras så att en person är övergripande ansvarig på arbetsplatsen, och att hen i sin tur ger andra i uppdrag att handleda kring sina specifika bitar/områden/uppgifter på arbetsplatsen. Det är extra viktigt att det blir tydligt för både eleven och de som är handledare när ansvaret övergår från en person till en annan. Skriv gärna ett schema.
 • När det gäller sekretess så avsätt tid för genomgång varför sekretess finns och vilka konsekvenser ett brott mot sekretessen kan innebära. Tänk igenom innan vad ni ger tillgång till. Eleven behöver inte veta det som är känslig information. Informera om varför eleven inte får veta allt och vad det kan handla om för något. Då skapar du samtidigt förståelse för vad sekretess är och eleven får lära sig något viktigt om arbetslivet.
 • Kommunen har riskbedömningsblanketter för bedömning av risker kopplat till praon. Använd dem, och om de inte är tillräckligt bra, meddela kommunen det och hur de kan förbättras.

Om man nu har en farlig arbetsplats, kan man ta emot prao då?!

Läs artikeln om Räddningstjänsten Skåne Nord-väst.

brandsläckning
Tillbaka till  Handledarguiden