Huvudmän och skolas arbete för jämställd prao

Att arbeta för jämställdhet kan göras på flera olika sätt. Ett sätt är att använda sig av praon.

Nedan kan du läsa om två olika sätt att använda praon som ett led i jämställdhetsarbetet:

 1. Stimulera: skapa aktiviteter som kan tjäna som morötter i arbetet.
 2. Arbete med systematisk kvalitetsutveckling och ständiga för bättringar på organisationsnivå.

1. Tävling och priser som morot

Att dela ut ett pris för bästa jämställda praon kan driva på utvecklingen. Det är viktigt att lyfta de goda exemplen! Det är också ett positivt och roligt sätt att lyfta jämställdhet.

En bunte morötter

Vad kan man göra för att aktivt verka för jämställd prao som huvudman?

Som huvudman/kommun kan du instifta ett pris. Priset kan delas ut på kommunens näringslivsfest, näringslivsfrukost eller annat event som kommunen/huvudmannen anordnar eller ansvarar för.

Vad ger det att instifta ett pris?

Det lyfter arbetsgivare och verksamhetens medarbetare, och skapar stolthet kring deras insatser. Om ni bestämmer det så kan det också innebära att de nominerade förbinder sig att bidra till spridning av sitt arbete, till exempel på interna seminarier eller på film. Priset ökar motivationen till fortsatt utveckling.

Att tänka på

 • Vad ska priset bestå av? Prissumma? Något annat?
 • Vilka kommunaktionsinsatser behövs? Göra priset känt. Lyfta nominerade och vinnare.
 • Utse jury och bedömning av inkomna bidrag.

Rent praktiskt kommer här ett par tips till dig som funderar på att att instifta ett pris, och du som arbetsgivare får också tips på vad som kan vara viktigt om du har siktet inställt på prispallen!

Rent praktiskt kommer här ett par tips till dig som funderar på att att instifta ett pris, och du som arbetsgivare får också tips på vad som kan vara viktigt om du har siktet inställt på prispallen!

 • Ett aktivt arbete som engagerar och inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.
 • Ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet och dess positiva effekter.
 • Motverka fördomar, stereotyper och exkluderande normer om kön ur ett intersektionellt perspektiv.
 • Visa på nytänkande och systematik.
 • Uppvisa en effekt, alltså hur stor skillnad pristagaren gjort för jämställdhet i samhället och/eller för organisationens målgrupp.
 • Arbetets långsiktighet, på vilket sätt bidraget gjorts till en del av organisationens ordinarie verksamhet. ​​​​
 • Ta in flera praoelever samtidigt av det kön som är i minoritet på arbetsplatsen.
 • Visa upp och tala om sitt arbete och sina rekryteringsambitioner för att uppnå bättre jämställdhet på sin arbetsplats.
 • Samtala med eleven och arbeta för att eleven ska upptäcka sina styrkor, särskilt inom områden där eleven har låg kompetenstro. Många flickor bär exempelvis med sig en föreställning om att de är dåliga på teknik.
 • Visa på hur man skapar trivsel för den som befinner sig i minoritet.

  Särskilt pojkar har svårt att tro att de skulle trivas i längden på en arbetsplats där majoriteten är flickor.
 • Visa på andra arbetsplatser inom samma bransch där man har lyckats väl med könsfördelningen.

2. Jakt på ojämställdhet under gemensam analysvecka!

Att jobba med systematiskt kvalitetsarbete koppat till prao och jämställdhet är viktigt och kan göras på olika sätt. Kanske har din kommun/arbetsplats mål och planer som ska följas upp och genomföras. Nedan presenteras ett sätt att arbeta på.

Katt smyger

Att hitta mönster och systematik inom sin organisation och använda sig av den för att utvecklas är vanligt inom många olika områden. Praon är viktig och värd att utveckla och förbättra även den, liksom arbetet med jämställdhet.

Här beskrivs hur man kan arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete kopplat till jämställd prao

Självklart kan analysmodellen för jämställdhet användas på den egna verksamheten på annat än prao. Ju fler områden som genomsyras av ett jämställdhetstänk, desto mer autentiskt blir jämställdhetsarbetet över lag, och sannolikt nås hållbarare resultat.

Genomför en temavecka varje år då alla som är involverade i prao tillsammans analyserar kommunens statistik, för att få syn på eventuell ojämställdhet i praoverksamheten. Det förutsätter att man samlar in könsuppdelad statistik, och att man bestämt vilken typ av statistik som är relevant att samla in. Det är ett led i att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Som ett led i arbetet med kvalitetsutveckling och jämställdhetsintegrering samlar olika verksamheter som är kopplade till prao in statistik under en vecka till en gemensam analys för uppföljning av verksamheten. Involverade kan vara: praosamordnaren, Syv, en grupp pedagoger, en rektor och förvaltningschef skola-utbildning från skol-sidan. Från näringslivssidan kan näringslivsstrategen, näringslivschef eller motsvarande vara med, och på övergripande kommunnivå är det bra om till exempel HR är med.

Arbetet består av tre delar

Arbetet består av tre delar: praktiskt genomförande, jämförelser över tid, samt prioritering och sammanfattning. Klicka i fältet och läs om de olika delarna.

 • Involverade ombeds meddela vilka frågor och analyser de har ett särskilt intresse av. Det i sin tur styr vilken statistik och vilken könsuppdelad statistik som ska samlas in. Har man ingen könsuppdelad statistik så är det nu ni riggar för att få fram relevanta underlag. Insamlandet bör ha pågått under ett år innan ni bjuder in till analysveckan.
 • Bestäm vem som ska leda, facilitera och koordinera arbetet. Bjud in till analys vecka. Ni gräver och samtalar kring statistiken på själva mötena. En lokal med stort utrymme och lämplig utrustning bokas.
 • Förvaltningschef för skola och näringslivschef gör en sammanställning av organisationens gemensamma analyser, mål och kopplar till budgetuppföljningar.
 • De övergripande analyserna som görs i kommunen, samlas för att kunna göra jämförelser över tid. Förvaltningschef för skola och näringslivschef ansvarar för de övergripande analyserna och för att analyserna införlivas i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • De deltagandes olika arbeten gör det möjligt att synliggöra uppgifter som kan “kors-analyseras”, det vill säga att fler undersökningar analyseras parallellt. För att analysera resultatet behövs en avstämning med verksamheten så att de kan bidra med möjliga förklaringar och förbättringsåtgärder i det fortsatta arbetet.
 • När resultatet stämts av med verksamheterna samlas gruppen åter, cirka en månad efter analysveckan. Då redovisas verksamheternas förklaringar och kommentarer. Med utgångspunkt från detta formuleras sedan frågor som verksamheterna kan arbeta med över förvaltningsgränserna, för att påverka de ojämställda resultat som upptäckts.
 • Genom att prioritera och sammanfatta resultaten och presentera det för politiken får de förtroendevalda möjlighet att göra prioriteringar, fatta beslut och avsätta resurser till de jämställdhetsutmaningar som bör prioriteras.
 • Det är viktigt att utvärdera hur processen fungerat och skapa en rutin för en återkommande gemensam analysvecka.

Det här kan arbetet leda fram till:

 • jämställdhetsutmaningar har synlig gjorts,
 • fler jämställdhetsanalyser har gjorts i årsuppföljningen,
 • analyser och beslutsunderlag har fått bättre kvalitet,
 • verksamheterna har öppnat ögonen för jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom utbildningarna, samt
 • samverkan har ökat mellan förvaltningarna

Viktigt för arbetet med modellen:

 • Bestäm datum och bjud in till arbetet i god tid. Exempelvis kan det vara bra att genomföra arbetet i mars och september.
 • Testa olika varianter, till exempel olika teman olika dagar, eller en gemensam vecka.
 • Det viktigaste är att stämma av analyserna med verksamheten för att hitta möjliga förklaringar och förbättringsåtgärder.

 

Mer läsning

Maskulinitet, betyg, skola och jämställdhet (1.05 MB)
Ladda ner
Inspirationsskrift för skolans lärare om jämställdhet och hållbarutveckling (3.45 MB)
Ladda ner
Metoder för jämställdhetsintegrering. ESF (1.24 MB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden