50 procent

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Ett område är inom utbildning, och praon är utbildning - samtidigt som det också är ett möte med arbetslivet. 

Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är en viktig uppgift för skolan och huvudmännen att arbeta för. På den här sidan kan du läsa mer om jämställdhet, och mer om hur du som huvudman, skola och arbetsgivare kan arbeta med jämställd prao.

Ställ krav på praoplatserna och ge mod till eleverna.

Anordnar du prao är det särskilt viktigt att våga ställa krav på praoplatserna kring jämställdhet och att ge eleverna mod och verktyg så att de vågar reagera om de kommer till en ojämställd arbetsplats.

 • Bara att ställa frågor i sig till arbetsplatsen om jämställdhet signalerar att det är en viktig fråga.
 • Hur ser jämställdheten ut på arbetsplatsen?
 • Du kan ställa frågor om omklädningsrum, och om hur det fungerar på arbetsplatsen när någon är ickebinär. Finns inte förutsättningar att möta alla kön så våga ställ krav på att de ska ordna en lösning.
 • Hur upplevs arbetsplatskulturen? Jämställd? På vilket sätt och varför? Om det finns saker som inte verkar bra, våga efterfråga deras lösningar.
 • Rusta eleverna med kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut.
 • Lyft egna, elevernas och andras erfarenheter och upplevelser av ojämställdhet och prata om vad man skulle kunna göra i de olika situationerna.
 • Titta på lagstiftningen kring jämställdhet och förbered argument varför jämställdhet är viktigt.
 • Träna rollspel där fokus läggs på hur man kan markera när något inte stämmer, när något inte är bra och hur man kan framföra det.
 • Diskutera rollerna på en arbetsplats - den som har arbetsplatsmiljöansvaret har också ansvar för diskriminering, och är någon man ska kunna vända sig till när man upptäcker ojämställdhet.

Tre pilar med text som beskriver utveckling för jämställdhet

Jämställdhet hänger ihop med olika förutsättningar...

Jämställdhet är mer än könsfördelning. Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning. Det handlar också om att upptäcka och förstå vilka attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. Två olika inriktningar i arbetet med jämställdhet blir då viktiga: 

 1. att skapa en tydlig bild av olika situationer och förhållanden med hjälp av mätbara faktorer. 
 2. att problematisera och granska vilka normer och värderingar som ligger bakom de redovisade siffrorna.

Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper och det finns andra faktorer som påverkar livschanserna: socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna. I arbetet med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar med varandra. 

Lika tillgång till utbildning och valhorisont. Skapa en bred valhorisont för eleverna genom ett aktivt arbete för jämställdhet. Ett arbetsliv där unga väljer utifrån intresse istället för att omedvetet låta rådande könsnormer styra gör att det på sikt skapas en bredare rekryteringsbas. Både skola och arbetsgivare tjänar på att arbeta för att bryta könsstereotypa mönster kopplade till arbetslivet. Både pojkar och flickor ska uppleva att de har lika tillgång till utbildning, eftersom prao är en del av utbildningen.

Ett träd i en sjö i skymningen med en skarp horisont

Praon kan bidra till att måla upp en bredare valhorisont, dvs introducera unga för en för dem okänd bransch eller verklighet.

Jämställd utbildning i Skåne

Prioriterade mål för Skåne, Länsstyrelsen

 • Minska könssegregeringen inom utbildningsväsendet
 • Universitet/högskolor, skolor och förskolor i Skåne arbetar i högre utsträckning med att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet
 • Fler pågående arbeten kopplat till likabehandlingsarbetet på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet/högskolor med ett intersektionellt perspektiv
 • Öka andelen behöriga till gymnasieskola och universitet/högskola i Skåne

Läs mer om jämställd utbildning i Skåne

 

Tips och idéer från Skolverket

Skolverket har tagit fram en resurssida för jämställdhet på APL (arbetsplatsförlagt lärande), det vill säga praons storasyster, och det som finns där kan du använda för prao också. 

Skolverket om Jämställd prao

Jämställd utbildning Regeringskansliet

Det tredje jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

De globala målen

Jämställdhet skapar lönsamhet.

Bläddra till mål 5.

globalamålen-symbol för jämställdhet

Mer läsning om jämställdhet

Jämställdhet på arbetsmarknaden - Mångfald vinner, rapport MC Kinsey & Co (10.69 MB)
Ladda ner
Statistik, kvinnor och män i Skåne. Länsstyrelsen 2021 (1.58 MB)
Ladda ner
Will I Fit in and Do Well? The Importance of Social Belongingness and Self-Efficacy for Explaining Gender Differences in Interes (720.63 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden