Kompetensförsörjning

När unga idag tillfrågas om att under en kort workshop tillsammans lista så många yrken de känner till, ja, då brukar listan omfatta mellan 25-30 yrken. Det finns över 6000 registrerade yrken idag. Dessutom försvinner och tillkommer nya ständigt. Eleverna drömmer alltså om samma yrken när de drömmer om sitt framtida yrkesliv, -inte konstigt att det kan bli lite mis-match på arbetsmarknaden!

Enkelt uttryckt, om unga ska få syn på vilka jobb som finns måste vi vuxna se till att de får många olika möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet, så att de får se vad det handlar om och vad som är viktigt på en arbetsplats. Prao är ett sätt att åstadkomma detta på. Låter man dessutom eleverna dela sina upplevelser med varandra, plussas bilderna av arbetslivet på.

I sammanhanget är det också mycket viktigt att arbeta för att bryta könsstereotypa mönster kopplade till arbetslivet. Skola och näringsliv kan tillsammans hjälpa till att skapa en bredare rekryteringsbas. Detta kan ske dels genom ökad medvetenhet om de mönster inom sina respektive branscher som finns, och dels genom att medvetet välkomna prao-eleverna i sin bransch eller på sin arbetsplats så att rådande norm bryts, gärna flera samtidigt för att skapa trygghet. 

Ett arbetsliv där unga väljer utifrån ett stöttat positivt intresse istället för att omedvetet låta rådande könsnormer styra, ger  bredd och mångfald på arbetsmarknaden.

Region Skåne

Region Skåne driver regionalt utvecklingsarbete kopplat till utbildning och kompetensförsörjning, något som de framhåller blivit allt viktigare för Skånes framtid. Det finns en stor utmaning att klara framtidens kompetensbehov och att skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft, med rätt utbildning och rätt kompetens. Kompetensförsörjning på Region Skåne

Region Skåne har tillsammans med en rad olika aktörer tagit fram en regional strategi för det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning. I den framhålls tre områden:

  • Främja lärande och kompetensutveckling i arbetslivet
  • Förbättra samverkan mellan utbildning och arbetsliv
  • Breddad rekrytering för att ta tillvara på människors olika kompetenser.
Tillbaka till  Handledarguiden