Likvärdighet

Vad betyder likvärdig prao? Här kan du läsa om likvärdighet och olika perspektiv på likvärdighet.

Vissa ungdomar greppar direkt vad det innebär att befinna sig på en arbetsplats, andra inte! Som arbetsgivare får man kanske gärna den där dröm-praoeleven som engagerar sig och ser vad som ska göras! För andra elever kan det vara svårare. En del har ingen erfarenhet ens från vårdnadshavare vad det innebär att arbeta och vissa bär på olika funktionsvariationer som kanske till och med gör det svårt för dem att våga drömma om ett framtida arbete.

Vår uppgift som vuxna, oavsett om du arbetar med prao, eller om du ska ta emot en praoelev som arbetsgivare, blir att försöka jämna skillnader "som liksom bara finns där av sig självt".

Det gäller att göra vad man kan för att kompensera för den ojämlikhet som man kan drabbas av i livslotteriet.

Enligt skollagen innebär begreppet likvärdighet:

  • lika tillgång till utbildning
  • lika kvalitet i utbildningen
  • skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar

Lika kvalitet i utbildningen

Hur huvudmannen organiserar praon påverkar möjligheterna att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Det är därför mycket viktigt att alla kommuner/huvudmän kan erbjuda bra praoplatser från olika branscher och typer av arbetsgivare. Det är också viktigt att rörligheten inom Skåne uppmuntras och att de samlade praoplatserna ses som en gemensam resurs för att bjuda på en så rik palett av platser och framtidsval som möjligt. Skolan ska förbereda eleverna för vuxenlivet.

Praon är en del av elevens utbildning och god kvalitet skapas genom:

  • Hur väl kommunen förberett prao-arbetsgivarna på mottagande.
  • Hur engagerade handledare eleven möter.
  • Allra viktigast verkar det vara hur väl skolan förberett eleven inför sin praoperiod.

Att förbereda inför praon och att bearbeta upplevelsen av praon

Att förbereda betyder att processa innan praon vad en arbetsgivare förväntar sig, kommunicera praktikaliteter, skapa förståelse hos eleven för hur eleven själv kan nyttja sin praoperiod, och uppmärksamma vad eleven kan lära sig ute på prao, är identifierade som mycket viktigt för kvaliteten på lärandet väl ute på arbetsplatsen.

Det är också viktigt för kvaliteten på lärandet att processa upplevelserna. Vad upplevde praoeleven, att låta eleverna dela sina erfarenheter och synliggöra lärandet som skett på olika vis befäster kunskaper och stärker eleverna.

Kriterier för likvärdig prao

Som ett stöd i att utveckla och kvalitetssäkra praon finns grundläggande kriterier för likvärdig prao. Kriterierna specificerar grundläggande förutsättningar för en likvärdig prao och ska användas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Likadana figurer i olika färger bildar en ring sammanlänkande i händer och fötter

Lika förutsättningar

Likvärdighet som begrepp betyder inte att allt som kopplar till prao måste lösas på samma sätt, men utbud, funktioner, kunskap och resurser, behöver organiseras så att våra unga får samma förutsättningar till en lyckad och lärorik prao. "Lika tillgång till utbildning" hänger ihop med många olika saker. Det handlar återigen om förutsättningar.

I begreppet likvärdighet är en del saker särskilt viktiga. Läs även om valkompetens, jämställdhet och tillgänglighet.

Här finns ett avsnitt från lärlabbet UR med inspiration kring normkritiska yrkesval. 

En del unga har redan en del upplevelser i bagaget kopplade till arbetslivet, andra inga alls.

Tillbaka till  Handledarguiden