Om projektet

PRIS är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som resulterar i  stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. PRIS ska öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer. Målgrupp är de skånska arbetsgivarna och de inom kommunerna som arbetar med prao. Fyra projektledare ansvarar för genomförandet.

Trettio Skånska kommuner deltar i projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Skåne.

PRIS arbetar med påverkansarbete gentemot arbetsgivare både i näringsliv och offentlig sektor. Stor vikt läggs vid att arbeta med frågor kring attityder till prao och arbetsmiljö med särskilt fokus på bristbranscher så som industri, teknik samt vård- och omsorg.

Karta över Skånes 33 kommuner uppdelade geografiskt i fyra olika blå och gula nyanser

Projektets 30 deltagande kommuner: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Osby, Perstorp, Skurup, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Fyra fokusområden

Under våren 2021 gjordes en kartläggning av praon och utvecklingsbehov kopplat till prao i samtliga 30 kommuner som deltar i projektet. Resultatet av kartläggningen resulterade i fyra fokusområden för PRIS:

1. Organisation

Genom PRIS:s påverkansarbete kan vi förändra, förbättra och förankra kommunernas arbetssätt på ett långsiktigt och hållbart plan rörande rutiner, resurser, samverkan mellan förvaltningar och över kommungränser för samordning och likvärdighet kring prao.

PRIS kan bidra till förbättrad struktur för kommunernas egna interna prao-arbete.

2. Kommunikation

Genom att PRIS identifierar och sprider framgångsfaktorer, goda exempel och inspirationsmaterial ökar kunskapen hos både kommuner och företag om framgångsrika arbetssätt kring prao. Möjligheten att anamma dessa arbetssätt ger i förlängningen bättre förutsättningar för praoupplevelser hos alla parter. Attitydförändring och högre status för prao borgar för fler platser. Ökad branschbredd via t ex organisationer och stora bolag likaså. De arbetsgivare som tillhör så kallade bristyrken är särskilt viktiga. Vi behöver trygga kompetensförsörjningen. Gemensamt marknadsföringsmaterial tas fram och kan användas av alla kommunerna. Kommunikationen sker via LinkedIn, hemsida, nyhetsbrev, events, konferenser, lokala möten med mera.

3. Digitala verktyg

För att underlätta för både skolpersonal, elever samt arbetsgivare, och samtidigt öka likvärdigheten för eleverna är implementeringen av digitala verktyg av stor vikt. Samtidigt är det viktigt att ta fasta på behovet av vidareutveckling av detsamma. Prao-platser i grannkommuner kan inte ses av respektive kommunadmins om inte den kommun som är ansvarig för praoplatsen “släpper in” grannkommunerna (Samverka.nu). Statistik kring elevers val av praoplats baserat på kön saknas idag i verktygen etc. 

4. Nätverkande

PRIS bidrar till nya nätverk inom och mellan kommuner för gemensamma arbetssätt/metoder/plattformar. Genom att öka samarbetet regionalt kan arbetet med prao höjas i kvalitet, effektivitet och bli mer likvärdigt. PRIS vill också bidra till att skapa fler mötesplatser för huvudman och arbetsgivare.

Följ PRIS på LinkedIn och i nyhetsbrev för att ta del av aktiviteter, tips och kunskap! 

Prenumerera på PRIS nyhetsbrev     Följ PRIS på Linkedin